DSC03754
Jojo House Dog Master เริ่มต้นจากความรัก และความเข้าใจในสิ่งที่สุนัขในแต่ละสายพันธุ์ต้องการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นสอนคน สอนจิตวิทยาสุนัข และแนะนำให้เจ้าของที่รักสุนัขเข้าใจภาษากายของสุนัข วิธีการเลี้ยงดูสุนัขอย่างถูกวิธี ตั้งแต่การดูแลสุจขภาพเบื้องต้น สิ่งที่สุนัขต้องการ อุปนิสัยของสุนัขแต่ละสายพันธุ์ การพาสุนัขออกกำลังกาย การสร้างวินัยภายในบ้าน การฝึกสอนสุนัขโดยที่เจ้าของเป็นผู้นำฝูง ตลอดจนถึงการให้ความรู้ในการให้ความรักอย่างถูกวิธี

Jojo House Dog Master ฝึกสุนัขภายใต้ LETS CONCEPT

  • Learning เรียนรู้การเข้าสังคมสุนัข การอยู่ร่วมกับคน เรียนรู้การเป็นผู้นำฝูง
  • Exercising การออกกำลังกายที่ถูกต้องการว่ายน้ำเพื่อเสริมสร้างพลานามัย และสภาพจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส
  • Training การได้รับการฝึกสอนที่ดีตามมาตรฐานสากล
  • Showing การแสดงความสามารถพิเศษ