Jojo House Dog Master ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของสุนัขหลากหลายสายพันธุ์ให้ช่วยแก้ปัญหา ปรับพฤติกรรม ฝึกสุนัขให้มีระเบียบวินัย ตามหลักจิตวิทยาสุนัข ภายใต้ "LETS" CONCEPT"
WE TRAIN “BY OUR HEART”